Overzicht van methodes

Hieronder vindt je alle door mij toegepaste methodes nader toegelicht. Afhankelijk van de probleemstelling hanteer ik een of meerdere methodes om te komen tot een structurele oplossing en of aanpak van het probleem.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren. Het ontdekken, gebruiken en veranderen van de onbewuste patronen in het zenuwstelsel om specifieke en gewenste uitkomsten te bereiken.

Cognitieve gesprekstherapie

Een van de grondleggers van de cognitieve therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities (gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen) van de cliënt centraal staan. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet.

Rationeel- Emotieve Therapie (RET)

Bij Rationeel-Emotieve Therapie (RET) ligt de nadruk op je gedachten en overtuigingen. Het uitgangspunt bij deze therapievorm is dat niet een gebeurtenis zelf, maar de interpretatie van de gebeurtenis oorzaak is van psychische problemen.

Bij RET-therapie zal de therapeut je helpen bij het opsporen van negatieve, irrationele gedachten. Door te leren om deze te vervangen door rationele gedachten, is het mogelijk om een meer realistische kijk op jezelf en de omgeving te krijgen.

RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie.

Contextuele therapie

De mens is een sociaal wezen. Ieder mens is verweven in een netwerk van relaties, waarvan het geven en ontvangen van passende zorg het dynamisch kenmerk vormt. Dit omvat zowel de huidige relaties, als die uit het verleden en de toekomst. Onderscheiden worden: de primaire context (directe familieleden, thuis), de secundaire context (zoals werk, collega’s, school) en de tertiaire context (zoals vrije tijd, clubs, kerk).

Contextueel werken houdt in dat wordt gezocht hoe gestagneerde relaties weer aan betrouwbaarheid kunnen winnen, rekening houdend met de trouw, loyaliteit, (die overigens onzichtbaar kan zijn voor anderen) van mensen aan hun gezin van herkomst.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas, werkomgeving of buurt.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals bijvoorbeeld een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Ik ben aangesloten bij de samenwerkende EMDR therapeuten Nederland en vermeld in hun register. https://www.emdr-therapeuten.nl/

Inner Child

Inner Child Therapie biedt een therapeutische visie van waaruit op respectvolle en veilige wijze gewerkt wordt met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent. De therapie geeft een verdieping aan het werken met de concepten uit de Transactionele Analyse(van Eric Berne), waarbij methodieken als regressie en delenwerk vanuit de Hypnotherapie worden toegepast

In de Inner Child Therapie , ook wel Innerlijk Kind Werk genoemd, gaan we ervan uit dat het Innerlijke Kind op een bepaalde manier nog in het leven van een volwassene aanwezig is. Het Innerlijk Kind zien we als een metafoor voor allerlei gevoelens, terugkerende gedachten en gedragingen waar je als volwassene in het dagelijks leven in terecht kunt komen. Deze trances, zoals wij dit als hypnotherapeuten noemen, verwijzen vaak naar eerdere ervaringen in ons leven, vaak ervaringen die we als kind niet konden voelen, verwerken of integreren. We ontwikkelen daardoor patronen die in ons volwassen leven kunnen leiden tot psychische of lichamelijke klachten

Sociaal panorama

Het sociaal panorama model is een sociaal psychologisch instrument, waarmee we iemands onbewuste kaart van diens relationele werkelijkheid kunnen helpen wijzigen. Jouw plek in de samenleving heb je onbewust vastgelegd. Daardoor blijf je wie je bent en waar je bent, ook al wil je het misschien anders. Intermenselijke relaties worden in het sociaal panorama model opgevat als cognitieve constructies in de mentale ruimte; we projecteren mensen op een plek, en die plek bepaalt de kwaliteit van onze relaties. Met behulp van het sociaal panorama model kunnen problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, families, teams, organisaties, relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden.

Hypnotherapie

In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf.
In deze therapie leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf luisteren. Daardoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtu