Overzicht van methodes

Hieronder vindt je alle door mij toegepaste methodes nader toegelicht. Afhankelijk van de probleemstelling hanteer ik een of meerdere methodes om te komen tot een structurele oplossing en of aanpak van het probleem.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren. Het ontdekken, gebruiken en veranderen van de onbewuste patronen in het zenuwstelsel om specifieke en gewenste uitkomsten te bereiken.

Cognitieve gesprekstherapie

Een van de grondleggers van de cognitieve therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities (gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen) van de cliënt centraal staan. Cognitieve therapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet.

Rationeel- Emotieve Therapie (RET)

Bij Rationeel-Emotieve Therapie (RET) ligt de nadruk op je gedachten en overtuigingen. Het uitgangspunt bij deze therapievorm is dat niet een gebeurtenis zelf, maar de interpretatie van de gebeurtenis oorzaak is van psychische problemen.

Bij RET-therapie zal de therapeut je helpen bij het opsporen van negatieve, irrationele gedachten. Door te leren om deze te vervangen door rationele gedachten, is het mogelijk om een meer realistische kijk op jezelf en de omgeving te krijgen.

RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie.

Contextuele therapie

De mens is een sociaal wezen. Ieder mens is verweven in een netwerk van relaties, waarvan het geven en ontvangen van passende zorg het dynamisch kenmerk vormt. Dit omvat zowel de huidige relaties, als die uit het verleden en de toekomst. Onderscheiden worden: de primaire context (directe familieleden, thuis), de secundaire context (zoals werk, collega’s, school) en de tertiaire context (zoals vrije tijd, clubs, kerk).

Contextueel werken houdt in dat wordt gezocht hoe gestagneerde relaties weer aan betrouwbaarheid kunnen winnen, rekening houdend met de trouw, loyaliteit, (die overigens onzichtbaar kan zijn voor anderen) van mensen aan hun gezin van herkomst.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas, werkomgeving o